Lập trình iOS Swift

    Thành thạo làm việc với Xcode, UI, Gesture, Tableview,…
    Ứng dụng vào thực tế công việc đạt hiệu quả tốt